Radon – debatten dog ut men problemet finns kvar

Radon är en radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen finns naturligt runt omkring oss i luft, mark och vatten och är i sig inte farlig. Problemet med radon uppstår när gasen faller sönder i mindre partiklar som avger skadlig strålning. Om vi andas in de här partiklarna kan de bli kvar i lungorna och orsaka cancer.

Under normala omständigheter är risken att bli sjuk väldigt liten men den ökar om du utsätts för höga radonhalter under en längre tid. Det kan hända om du bor i ett hus som är byggt med blåbetong, en typ av lättbetong som innehåller alunskiffer. Blåbetong var ett vanligt byggnadsmaterial under framför allt på 60-, 70-talet och finns följaktligen i många flerfamiljshus och villor. Höga halter av radon inomhus kan också bero på att gasen tränger in i byggnaden genom otätheter i ytor som har direkt kontakt med marken t.ex. källarväggar och golv.

Radonhalten mäts med gammamätare och anges i becquerel per kubikmeter Bq/m³.
Boverket anger gränsvärdet 200 Bq/m³ för nybyggda hus.

Radon – omdebatterade lösningar

Det vanligaste lösningen för att minska radonhalten inomhus är att öka luftcirkulationen t.ex. genom förstärkt självdrag. Du kan inte vädra ut radonet men koncentrationen blir lägre. Nackdelen är att ventilationen måste hållas i gång år efter år med de kostnader som det medför. I värsta fall innebär det i princip att man bara kör runt samma luft som fortfarande innehåller radon.

DENS 3 Spärrskikt löser problemet med radon permanent med en enda åtgärd.

När du spärrar en konstruktion som avger eller släpper igenom radon med DENS 3 Spärrskikt, har du löst problemet för gott. Spärrskiktet är molekylärt tätt ner på atomnivå och har spricköverbyggande egenskaper. Installationen är en engångskostnad.

Renovera bort radon

Är det dags att renovera? Om det är för höga halter av radon i byggnaden har du ett perfekt tillfälle att bli av med problemet när du renoverar.

Innan golv och väggar får nya ytskikt kan du försegla dem med DENS 3 Spärrskikt. Då får du en ny, fräsch och mycket hälsosammare inomhusmiljö på samma gång.