Problem med fukt i industrilokaler

De flesta förknippar begrepp som ”sjuka hus” och ”byggnadsrelaterad ohälsa” med bostäder, kontor och skolor, men det kan även förekomma problem med emissioner och fukt i industrilokaler. Problem med fukt leder ofta till problem med mögel och en ohälsosam arbetsmiljö. Men inte bara det – vad händer om produkterna skadas av fukt eller mögel? Det finns alltså flera anledningar att se upp med fukt i en industrilokal.

En arbetsplats måste enligt Arbetsmiljölagen ”… förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa …”1) – med andra ord ska luften inomhus vara sund och inte göra personalen sjuk. Problem med fukt eller mögel i industrilokaler är inte acceptabelt och bör därför åtgärdas så fort som möjligt och på ett sätt som gör att problemen inte kommer tillbaka.

En annan aspekt är att många gamla industrilokaler byggs om och får andra funktioner. Hur kan man hindra eventuell fukt i byggnadskonstruktionen från att skada nya ytskikt? Finns det något effektivt sätt att stoppa emissioner och dålig lukt från att påverka luften inomhus?

Dens 3 Spärrskikt är ett smidigt och säkert sätt att komma till rätta med fukt eller mögel i industrilokaler. Installationen är en engångskostnad eftersom lösningen inte kräver något underhåll.

Innan vi tittar på hur Dens 3 Spärrskit kan lösa problem med fukt och mögel i industrilokaler, ska vi se närmare på en vanlig effekt av för hög luftfuktighet.

För hög luftfuktighet och mögel i industrilokaler

Om du hittar mögel i en industrilokal, är det förmodligen svartmögel. Du känner igen det på de små, svarta prickarna och den unkna, jordiga källarlukten. Mögel behöver organiskt material och en fuktig miljö för att det ska kunna växa, helst en relativ luftfuktighet på är mer än 75 procent. Finns mögel i din industrilokal, har du med all säkerhet en fuktskada eller dåligt ventilerade lokaler.

Mögel i industrilokaler kan vara ett problem både för dem som jobbar i dem och kan också påverka produkter som tillverkas. Människor som arbetar i lokalerna kan påverkas av mykotoxiner – gifter som möglet utsöndrar. Gifterna kan ge en rad olika symptom bland annat; trötthet, huvudvärk, allergier eller återkommande infektioner i luftvägarna. Produkter kan också ta skada av mögelpåväxt och kanske måste kasseras.

Förutom att underlätta mögeltillväxt, kan hög luftfuktighet trigga kemiska reaktioner så att byggmaterial avger ämnen som kan vara skadliga att andas in eller ger dålig lukt.

För att komma till rätta med problemen måsta du hitta grundorsaken.

Olika orsaker till fukt och mögel i industrilokaler

law

Det är arbetsgivarens och fastighetsägarens ansvar att undersöka möjliga orsaker till problem med arbetsmiljön och att sedan göra något åt situationen. En byggnadsteknisk utredning är en bra början. I första hand vill man ta reda på vad grundorsaken är, så att man verkligen lägger pengar på rätt åtgärder. Var kan problemen finnas?

fuktskada

Problem med fukt i en industrilokal kan bero på att fukt tränger in genom golv, väggar eller tak. Vattenläckor kan orsaka fuktskador i byggnadskonstruktionen. Om lokalerna dessutom har dålig ventilation är risken stor att den relativa luftfuktigheten inomhus blir för hög.

mogel_industri

Finns mögel i en industrilokal är det alltid en indikation på någon typ av fuktproblem. Det är viktigt att avgöra hur mycket mögel som finns i lokalerna och var det finns. För att veta om det finns mögelpartiklar i luften, tar man ett luftprov.

Vad kan en arbetsgivare eller fastighetsägare göra för att åtgärda problem med fukt och mögel i en industrilokal? Hur undviker man att få tillbaka problemen?

Molekylärt tätt spärrskikt löser problem med fukt i industrilokaler

När industrilokaler är utsatta för fukt, fuktskadade eller har fått mögelangrepp, krävs ofta stora åtgärder. Det är viktigt att få bort angripet byggmaterial och ersätta det med nytt. Om mögel finns i industrilokalen är det också aktuellt med sanering. Det här är inget man vill göra om i onödan. Förutom att se till att ventilationen är rätt dimensionerad kan det också vara bra att installera ett spärrskikt som förhindrar att fukt, lukt och emissioner påverkar inomhusklimatet i framtiden.

Dens 3 Spärrskikt är en mekanisk spärr med en kärna av porfri aluminium, tät ner på atomnivå. Spärrskiktet stoppar fukt, lukt, emissioner och radon så effektivt att nivåerna knappt är mätbara efter installationen.

Dens 3 Spärrskikt är en effektiv för att komma till rätta med fukt i en industrilokal. Genom att installera spärrskiktet där det finns risk för att fukt tränger in, blir det lättare att kontrollera luftfuktigheten och belastningen på ventilationen minskar. Med rätt luftfuktighet är det inte så stor risk att få problem med mögel i industrilokalen.

Dens 3 Spärrskikt och nya användningsområden för industrilokaler

Idag är det populärt att bygga om gamla industrilokaler till kontorskomplex eller bostäder. I samband med renoveringen måste fastighetsägaren försäkra sig om att de nya lokalerna har god luftkvalitet.

I gamla ombyggda lokaler finns alltid en risk för problem med dålig lukt. Genom att spärra golv, väggar och innertak med Dens 3 Spärrskikt hindrar du otrevlig lukt som kan finnas kvar i byggkonstruktionen, från att nå inomhusluften.

Dens 3 Spärrskikt kan också snabba på arbetet när du bygger om eller renoverar industrilokaler. Genom att lägga Dens 3 Spärrksikt som en fuktspärr mellan betong och ytskikt kan du enkelt korta ner ledtiderna.

Läs mer om produkterna i Dens 3 Spärrskikt-system och hur det kan lösa problem med fukt eller mögel i industrilokaler.